Mobile Application “TU Registration System (TU REG)”

18-10-2562

สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการทางการศึกษา ผ่าน Mobile Application   เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการใช้บริการทางการศึกษาของสำนักงานทะเบียนฯ อาทิ
- การลงทะเบียนรายวิชา
- การตรวจสอบผลการเรียน
- ประกาศผลสอบ
- การแจ้งเตือนวัน-เวลาเรียน/สอบ
- บัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้เข้า-ออกหอสมุด และศูนย์กีฬาได้

ภายใต้ชื่อ “TU Registration System (TU REG)”