ระเบียบ ข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา

24-09-2561

ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


ระเบียบฯ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศ