กิจกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามตัวชีวัด และประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน(KPI)

08-11-2562

7 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไตรมาส 4/2562 โดยคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน(KPI) ประจำปีงบประมาณ 2562


นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน(KPI) ประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ทั้งนี้ ได้มีการเลือกประธานคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน(KPI) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้แก่ คุณณัทภัทร คำพันธ์ 


 

เรียบเรียงเนื้อหา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร