ครบรอบ 37 ปี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

12-11-256212 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ครบ 37 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวมี รศ. ดร. พิพัฒน์ สมภาร และอาจารย์ ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้บุคลากรจากงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานทะเบียนฯ ยังร่วมใจนำอาหารคาว หวานต่าง ๆ มาร่วมทำบุญเลี้ยงพระอีกด้วย

นอกจากการทำบุญครบรอบ 37 ปีสำนักงานทะเบียนฯ ที่ถือเป็นพิธีอันเป็นมงคลแล้ว ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ยังถือโอกาสนี้ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่

  1. นายวินัย  ตันธิกุล บุคลากรดีเด่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานชำนาญงาน
  2. นางหิรัณยา หนูสาท บุคลากรดีเด่น ประเภทลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรียบเรียงเนื้อหา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร