โครงการพัฒนาบุคลากร "ปลดล็อกโรคฮิต ออฟฟิศ ซินโดรม"

21-11-2562

      สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ปลดล็อกโรคฮิต “ออฟฟิศ ซินโดรม” 

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโรคออฟฟิศ ซินโดรม ให้กับบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรรู้จักการประเมินความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากออฟฟิศ ซินโดรม ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นได้แก่
รุ่นที่ 1   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต


      โดยการอบรมและให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. สันทณี เครือขอน อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณศนนท์  จิวรากรานนท์ นักกายภาพบำบัด ร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในการอบรม

                                                                                                                                                                             จัดทำโครงการโดย ทีมทรัพยากรบุคคล งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน
 
                                                                                                                                                                                               เรียบเรียงข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร