กิจกรรมอบรมโครงการ Lean Project

20-12-2562


       สำนักงานทะเบียนนักศึกษามีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ SO Proud ซึ่งในกลยุทธ์ O1 บูรณาการการใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ ดังนั้น เพื่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ Lean Project เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับการกระบวนการทำงานภายในสำนักงานทะเบียนนักศึกษา


      งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน จึงได้จัดทำโครงการ Lean Project  เรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรด้วยกระบวนการลีน” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ Lean และให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทบทวนกระบวนงาน โดยมี
 ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร คุณศริยา คงสงบสกุล ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรียบเรียงข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร