โครงการคุยกับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

24-01-2563

            สำนักงานทะเบียนนักศึกษา  ได้จัดทำโครงการคุยกับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลการบริการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้รับบริการทราบ และปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  รวมไปถึงการปรับกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสำนักงานทะเบียนฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน
            สำนักงานทะเบียนฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการคุยกับสำนักงานทะเบียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ 2563 นี้ สำนักงานทะเบียนฯ ได้ขออนุญาตเข้าพบ  พูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 206 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยการนำของผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และอาจารย์ ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักงานทะเบียน เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงานระหว่างกัน ในด้านต่าง ๆ อาทิ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่, การลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาในระดับต่าง ๆ, การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสถาบันและสำนักงานทะเบียนฯ, การปรับ-แก้ไขสถานะทางวิชาของนักศึกษา เป็นต้น  

           ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากศาสตราจารย์ ดร. พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, รศ. ดร. เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพบปะพูดคุยในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น


งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล