มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน

01-10-2561

(27 ก.ย. 61) สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การบริหารพัฒนาหลักสูตร และการเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย” โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร. ธนาธร ทะนานทอง กล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ และนายสุนทร แก้วไชย หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการพิจารณาการเสนอผลงานและการกำหนดตำแหน่งและการพัฒนาหลังสูตรการอนุมัติผลอนุปริญญา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต