ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้บริการ TU GREATS App บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขอเชิญเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้บริการ TU GREATS App บัตรนักศึกษา การชำระค่าลงทะเบียนและการส่งเสริมการเป็น cashless campus มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการเพื่อให้บริการจัดทำบัตรนักศึกษา TU GREATS App บัตรนักศึกษา การชำระค่าลงทะเบียนและการส่งเสริมการเป็น cashless campus มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการจัดทำบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดวิธีการคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ พิจารณาจากข้อเสนอโครงการ

  1. ขอบเขตของการให้บริการตามข้อกำหนดแนบท้ายประกาศ
  2. ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ชุด ได้ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่คุณอัมพร ศรีสุวรรณ       สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รอบที่ ๒ พิจารณาจากการนำเสนอโครงการ
                   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๑ และกำหนดการนำเสนอโครงการในรอบที่ ๒ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอัมพร ศรีสุวรรณ โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1640 ในเวลา 09.00 – 16.00 น.
  
      ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563