การอบรมหลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร

22-02-2563

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยงานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ พัฒนาแนวคิดในการปฏิบัตงาน จึงได้ทำการจัดอมรมให้กับบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ในหลักสูตร “การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร

โดยมีโดยมีวิทยากรในการให้ความรู้ คือ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC ACADEMY และที่ปรึกษาองค์ชั้นนำอีกมากมาย


เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเรียบเรียงข้อมูลโดย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละสื่อสารองค์กร