กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มย่อย หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการงานด้วยกระบวนการลีน

26-02-2563

       เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ Lean Project ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีความต่อเนื่อง และเห็นภาพการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากการจัดอบรมในหลักสูตร Lean Project เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น

       งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้เสนอให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการลีน โดยโรงพยาบาลศิริราช เป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่มีการดำเนินงานด้วยกระบวนการลีนและประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความหลากหลายในการดำเนินงาน ทั้งรูปแบบการดำเนินงานในรูปแบบของ Clinic และ Non -Clinic หรือการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและ เห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นและสามารถนำมาปรับใช้กับกระบวนงานของสำนักงานทะเบียน จึงได้มีการประสานงาน เพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ เป็นตัวแทนในการศึกษาดูงาน รวม 30 คน
       สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศิริราชเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานทะเบียนฯ ที่ร่วมเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

เรียบเรียงข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร