การอบรมข้อกำหนด ISO 9001:2015 "เพื่อนำไปสู่การจัดทำเอกสารคุณภาพสำหรับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา"

18-03-2563

              สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยงานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน ได้ทำการจัดอมรมให้กับบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ในหลักสูตร "ข้อกำหนด ISO 9001:2015 เพื่อนำไปสู่การจัดทำเอกสารคุณภาพสำหรับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา"  โดยมีโดยมีวิทยากรในการให้ความรู้ คือ อาจารย์ วิภูษิต จันทร์มณี เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเรียบเรียงข้อมูลโดย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละสื่อสารองค์กร