ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้บริการ TU GREATS App บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์