การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563

17-07-2563

ประกาศ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563

 
ดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นหลักฐานด้วยตัวเอง ณ งานทุนและบริการนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฯ

ประกาศรับสมัคร และตัวอย่างการกรอก
https://drive.google.com/file/d/16vIjw9Sgd-OCLaTbQUerh9SQItS9OqBe/view?fbclid=IwAR2mVmZUpcQyVlCgQzddqbqcLUwlxh224OwMPqN-M3eIgWV7DdiBClsGjuI


ใบสมัคร รด.1 (นักศึกษาที่ไม่เคยเรียน รด.)
https://drive.google.com/file/d/1sVlwrIh9HzBG6oYaRIuYdvojcPg6zZEo/view?fbclid=IwAR3_LsRrTKNNBFfNGDqJBmDJBnDwVWS6O112tn7edKEi2JqPSpjopx49tVI


ใบสมัคร รด. 2 (นักศึกษาซ้ำชั้นปี 1 - ปี 5 )
https://drive.google.com/file/d/1gctW3ynNzFjpXPrvZjmxaG5UNX9zsf_a/view?fbclid=IwAR2th08wy18F5-U-tKS7Sefs20ckg3uWZweGShnuv9ICf5K-aLIfg_JWdTc


*** หมายเหตุ : นักศึกษาต้องทำการปริ้นใบสมัครในขนาด A4 หน้าหลัง ***