ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์และสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ร่วมหารือแนวทางการบริหารงานทะเบียนและวัดผล

10-10-2563

        วันที่ 7 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพูดคุย และหารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เรื่องการออกเอกสารรับรองผู้สําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์, การบริหารจัดการส่งคะแนนและการอนุมัติปริญญา, การคิดคะแนน ๖๐ ใน ๑๐๐ และการคิดคะแนน% ในใบเกรดของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

        เพื่อให้ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานเป็ฯไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม

 
เรียบเรียบข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร