ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมชั้นปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบไม่สังกัดหลักสูตร (Thammasat Frontier School) พ.ศ. 2563