ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา ผ่าน TU Greats Application


ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา ผ่าน TU Greats Application

หมายเหตุ  พบปัญหาการใช้งาน TU Greats Application ติดต่อผ่าน TU Greats App Helpdesk 

สำหรับการชำระเงิน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร. 0 2564 4441-79 หรือ Call Center ธ.กรุงเทพ โทร. 0 2013 1311