รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) (รอบที่ 2) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (รับสมัคร 15 ก.ย. – 25 พ.ย. 61 ปีการศึกษา 2/2561 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์

01-10-2561

รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) (รอบที่ 2)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล
ปีการศึกษา 2/2561
ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
(รับสมัคร 15 ก.ย. – 25 พ.ย. 61)

คลิกที่นี่