เลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 11 ธ.ค. 63 เปลี่ยนเป็นจัดสอบวันที่ 7 ธ.ค. 63 ตามเวลาสอบเดิม


ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
โดยรายวิชาใดที่จัดสอบในวันที่ 11 ธ.ค. 63 เปลี่ยนเป็นจัดสอบในวันที่ 7 ธ.ค. 63 ตามเวลาสอบเดิม