โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ "พิชิต ออฟฟิศ ซินโดรม" รุ่นที่ 1และ2

07-12-2563

       สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ปลดล็อกโรคฮิต “ออฟฟิศ ซินโดรม”   เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโรคออฟฟิศ ซินโดรม ให้กับบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรรู้จักการประเมินความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากออฟฟิศ ซินโดรม ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นได้แก่  รุ่นที่ 1   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต
      โดยการอบรมและให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. สันทณี เครือขอน อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในการอบรม     

                                                                                                                         จัดทำโครงการโดย ทีมทรัพยากรบุคคล งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน
 
                                                                                                                                         เรียบเรียงข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร