รับสมัครเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2561  ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์ โครงการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระบบทวิภาค  (รับสมัคร 17 ก.ย. – 30 พ.ย. 61)

01-10-2561

รับสมัครเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2561 
ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
โครงการพิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระบบทวิภาค 
(รับสมัคร 17 ก.ย. – 30 พ.ย. 61)

คลิกที่นี่