รับสมัครเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2561 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์ โครงการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารดิจิทัล ระบบทวิภาค (รับสมัคร 17 ก.ย. – 30 พ.ย. 61)

01-10-2561

รับสมัครเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2561 
ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
โครงการพิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารดิจิทัล ระบบทวิภาค 
(รับสมัคร 17 ก.ย. – 30 พ.ย. 61)

คลิกที่นี่