ประกาศสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติในการขอและออกเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์