สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
        สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการสำรวจผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ มีจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 112 คน

โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ และ เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องทางโทรศัพท์ ให้มีความสุภาพ ใส่ใจ นอกจากตอบรับ น่าจะมีคำแนะนำในการดำเนินการให้ด้วย (11)
2. ระบบล่มบ่อย ไม่เสถียร โดยเฉพาะช่วงเวลาของการลงทะเบียน (9)
3. การชี้แจง ประกาศขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน หลากหลายช่องทาง (4)
4. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สวยงาม ทันสมัยมากขึ้น (4)
5. ควรมีป้ายนำทางบอกตำแหน่งของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา (2)
6. ตู้ ADM เสียบ่อย จ่ายเงินยาก (2)
7. Mobile app ข้อมูลไม่อัพเดท หากควบรวมกับ TU GREATS ไปเลย เพื่อลดความซ้ำซ้อน (1)