ประกาศมหาวิทยาลัย "การจัดเก็บค่าบริการในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓"


         ตามประกาศสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอและออกเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการอ้างอิงไว้ในข้อ ๕ .การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทางการศึกษาในรูปบบอิเล็กทรอนิกส์ (https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/739)  ดังนั้น จึงแจ้งข้อมูลและอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอหลักฐานทางการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง "การจัดเก็บค่าบริการในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓" ตามเอกสารแนบนี้