มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

16-08-2565

             เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์  ได้มีโอกาสต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในงานบริการการศึกษา อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางเรียน/ตารางสอบ เป็นต้น
            โดยกิจกรรมครั้งนี้ เลขานุการสำนักงานทะเบียฯ นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน หัวหน้างงานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา นางกรกนก ประภาสโสภณ และหัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา นางสุภาวดี คำม่วง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ณ ห้องอบรมและห้องกิจกรรม สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต 

                                                                                                  เรียบเรียงเนื้อหา :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร