“เปลี่ยน”... ก้าวใหม่ของการลงทะเบียนเรียน

20-04-2566

     สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท เจนซัส วิซ จำกัด ผู้พัฒนาระบบ TU Greats Application และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาและต่อยอด ระบบ TU Greats Application ด้านการลงทะเบียนเรียน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจากเดิมผ่าน www.reg.tu.ac.th ให้อยู่บน TU Greats Application เพียงช่องทางเดียว ด้วยความคาดหวังให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่นักศึกษาเบ็ดเสร็จใน Application เดียว ไม่ว่าจะเป็น การลงทะเบียน ชำระเงิน ตรวจสอบผลการเรียน และอื่น ๆ อีกมากมาย


     โดยได้จัดประชุมและทดลองระบบปฏิบัติการในส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เมื่อวันที่    19 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมี ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรศ. ดร.พิพัฒน์ สมภาร รองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวางแผนและบริหาร รศ. ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 175 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ทางสำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะเริ่มใช้งานระบบการลงทะเบียนเรียนผ่าน TU Greats Application ได้ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป สำหรับการลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565