สำนักงานทะเบียนนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับฯ

20-10-2566

        วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา นางสุภาวดี คำม่วง และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนฯ ได้รับการต้อนรับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ. ดร. สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี และ รศ. ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมต้อนรับ   ในการเข้าร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อรับนโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องกระจกชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี