ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฯ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา...ชนะเลิศ The Best Project Award "University for All GEN”

03-11-2566

            สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “The Best Project Award” จากหลักสูตร “โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU-EDP#6 (Thammasat University–Executive Development Program) รุ่นที่ 6” โดยในพิธีปิดหลักสูตร ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง หัวหน้ากลุ่ม D’CUTE (กลุ่มที่3) ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอโปรเจ็ค "University for All GEN” บนเวทีต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความคิดเห็นและตัดสินรางวัลชนะเลิศ โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รศ. เกศินี  วิฑูรชาติ (ท่านอธิการบดี) ศ. ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์) รศ. ดร. พิภพ อุดร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) และ ท่านวินิจ ศิลามงคล (กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ นายกสภาวิชาชีพการบัญชี) และในพิธีปิดโครงการอบรม TU-EDP#6 ดังกล่าว ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก  รศ. เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล “The Best Project Award” และวุฒิบัตรแก่ท่านผู้บริหารที่สำเร็จหลักสูตร (รวม 32 ท่าน) บนเวที ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต


              ทั้งนี้ โปรเจ็ค "University for All GEN” ที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการศึกษาแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย ที่สอดคล้องกับดั่งปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นคือ  “...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...” และสอดคล้องกับแนวนโยบายของการบริหารและพัฒนาสำนักงานทะเบียนนักศึกษาที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางและแพลตฟอร์ม (Platform) กลางที่รองรับและตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ที่เปิดโอกาสให้ทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยโปรเจ็ค "University for All GEN” ดังกล่าวได้ความร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาร่วมกันจากสมาชิกกลุ่ม D’CUTE (กลุ่มที่3) ประกอบ รศ. ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง) ผศ. ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ) รศ. ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ) ผศ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา) อ. ดร. ภารวีร์ กษิตินนท์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังด้านบริหารการคลัง) รศ. ดร. สุเปญญา จิตตพันธ์ (รองผู้อำนวยการ TU-RAC) รศ. ดร. สุเพชร จิรขจรกุล (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ผศ. ดร. อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์) และ รศ. ดร. อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (ผู้อำนวยการหอสมุด)