คู่มือการศึกษา

30-08-2561

คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมฯ
หลักเกณฑ์การย้ายคณะและเทียบโอนหน่วยกิต (สำหรับระดับปริญญาตรี)
บริการทางการศึกษาของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาของคณะและสาขาวิชาต่างๆ