ขัั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์