ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : แนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓