ขั้นตอนการขอแจ้งจบการศึกษา


** หากนักศึกษาเคยแจ้งจบการศึกษาไว้แล้ว และต้องการแจ้งจบใหม่อีกครั้งต้องส่งแบบฟอร์มขอยกเลิกแจ้งจบที่เคยแจ้งไว้ด้วย **
** If you have already applied for application to graduate, and wish to re-apply it again, you have to submit the request form to cancel your previous application to graduate. **