คณะผู้บริหาร

26-10-2561

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
cchainar@reg.tu.ac.th
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร
somparn@reg.tu.ac.th
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
tanatorn@reg.tu.ac.th
 

นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
boonpn@reg.tu.ac.th

 
นางชนานาถ เค้าชาติชาย
หัวหน้างานทั่วไป
kchanana@reg.tu.ac.th

 
นางกรกนก ประภาสโสภณ
หัวหน้างานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา
kornkanok@reg.tu.ac.th
 
นางสุภาวดี คำม่วง
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ksupavad@reg.tu.ac.th
 

นางอัศณี สงวนสุข
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา
assanee@reg.tu.ac.th
 


นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
suparat@reg.tu.ac.th

 
นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหน้างานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน
sariya@reg.tu.ac.th