คณะผู้บริหาร

26-10-2561

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
korapan@reg.tu.ac.th
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

wkringkr@reg.tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ

noptanitc@reg.tu.ac.th
 

นางสุภาวดี คำม่วง
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ksupavad@reg.tu.ac.th

นางชนานาถ เค้าชาติชาย
หัวหน้างานทั่วไป
kchanana@reg.tu.ac.th

นางกรกนก ประภาสโสภณ
หัวหน้างานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา
kornkanok@reg.tu.ac.th

นางสุภาวดี คำม่วง
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ksupavad@reg.tu.ac.th
 

นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา
rrungthi@reg.tu.ac.th

นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
suparat@reg.tu.ac.th
 นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหน้างานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน
sariya@reg.tu.ac.th