ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

13-11-2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ  ศุภจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์  ธรรมกรบัญญัติ
ปี พ.ศ. 2525 - 2529 ปี พ.ศ. 2529 - 2533
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต  ปัญญาลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชัย  ศรีสุทธิยากร
ปี พ.ศ. 2533 - 2536 ปี พ.ศ. 2536 - 2540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ  ศุภจรรยา
ปี พ.ศ. 2540 - 2545 ปี พ.ศ. 2546 - 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์  ยลระบิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  จันทโชติ
ปี พ.ศ. 2549 - 2552 ปี พ.ศ. 2552 - 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  เจียศิริพงษ์กุล
ปี พ.ศ. 2555-2558 ปี พ.ศ. 2558 - 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  จักรธรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
ปี พ.ศ. 2561-2566 ปี พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน