สถิติ

06-09-2561

จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (จำแนกตามประเภทรับเข้าศึกษา คณะ และสาขาวิชา)


จำนวนนักศึกษามีสภาพ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปีการศึกษา 1/2561 ปีการศึกษา 2/2560 ปีการศึกษา 1/2560 ปีการศึกษา 2/2559 ปีการศึกษา 1/2559 ปีการศึกษา 2/2558 ปีการศึกษา 1/2558 ปีการศึกษา 2/2557 ปีการศึกษา 1/2557 ปีการศึกษา 2/2556 ปีการศึกษา 1/2556
จำนวนนักศึกษามีสภาพ  จำแนกตาม ระดับ คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา และเพศ
ปีการศึกษา 1/2561 ปีการศึกษา 2/2560 ปีการศึกษา 1/2560 ปีการศึกษา 2/2559 ปีการศึกษา 1/2559 ปีการศึกษา 2/2558 ปีการศึกษา 1/2558 ปีการศึกษา 2/2557 ปีการศึกษา 1/2557 ปีการศึกษา 2/2556 ปีการศึกษา 1/2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักศึกษามีสภาพ  จำแนกตาม คณะ โครงการรับเข้า ปีเข้าศึกษา และเพศ
ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพ
ระดับปริญญาตรี
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา