ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2530 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2530 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)