ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน พ.ศ. 2543


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน พ.ศ. 2543