ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561