ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)