MIS @RegTU

08-11-2561

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน
อีเมล์
Reg TU
@reg.tu.ac.th
TU
@tu.ac.th
@staff.tu.ac.th (Office365)
 
ภายในสำนักงาน
Reg Repository
จองห้องประชุมออนไลน์
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (BSC)
 
แบบฟอร์มแจ้งปัญหา IT Care
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสนเทศฯสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. (IT Care) (REG-FM-ITA-01)
 
ภายนอกสำนักงาน
HR
กองทรัพยากรมนุษย์ มธ.
ลาออนไลน์
ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลผลรัษฎากร)
 
TU
เอกสารงานประชุม มธ.
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
 
ICT
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.)
ลงทะเบียนอบรม IT (สทส.)
 
Link หน่วยงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
สำนักหอสมุด
 
คู่มือต่างๆ
การตั้งค่า Remote Desktop Connection (VDI)