ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (ค่าบำรุงสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ)


ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (ค่าบำรุงสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ)