ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง)


ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง)