ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 (ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)


ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 (ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)