ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 (ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์)


ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 (ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์)