ฉบับ พ.ศ.2566 (ค่าธรรมเนียมการศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาสหวิทยาการ พ.ศ. 2566 ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)